Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiks- en Bestelvoorwaarden

Localicious

Artikel 1: Wie is wie

  1. Localicious: Localicious is een online platform waar gebruikers producten kunnen aankopen, rechtstreeks bij de lokale producent, die bij hen thuis worden geleverd. Localicious is de handelstussenpersoon tussen de Verkoper en de Koper. Localicious is van bvba Localicious, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Parklaan 42 en met ondernemingsnummer BE068071808.

Localicious is te bereiken op : www.localicious.be ; info@localicious.be ; tel:+32 3 434 90 55  Verkoper: De Verkoper is een lokale producent die zijn producten aanbiedt via Localicious.

  1. Koper: de Koper is een gebruiker van het platform die producten aankoopt. De Koper kan zowel een consument als een onderneming zijn. Consument: iedere Koper en natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn professionele activiteit vallen;
  2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een account aanmaakt, gebruik maakt van de diensten van Localicious of zich begeeft op het online platform zonder zich te registreren.
  3. Diensten: De diensten die Localicious aanbiedt, met name het platform voor de plaatsing van bestellingen en de levering van de goederen van de Verkoper tot bij de Koper. Aan iedere Verkoper is een welbepaald leveringsterritorium toegewezen. Indien de Koper buiten het territorium woont, zal de website op basis van de door de Koper opgegeven postcode aangeven dat een bestelling bij de betrokken Verkoper niet mogelijk is. De Diensten kunnen enkel geleverd worden binnen de aangegeven territoria.
  4. Goederen: De producten van de Verkoper. Deze producten kunnen allergenen en/of noten bevatten. De afbeeldingen van de goederen op het platform zijn illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen.

Artikel 2: Toepassing

  1. Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op ieder gebruik van het platform en de diensten van Localicious en iedere verkoop gesloten via het platform, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de Koper of de Gebruiker. Door gebruik te maken van de diensten of het online platform van Localicious, gaat de Gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Indien de Gebruiker deze voorwaarden niet of niet volledig aanvaardt, kan deze geen beroep doen op de diensten van Localicious.
  2. Localicious kan huidige voorwaarden te allen tijde herzien. Deze voorwaarden zijn steeds online beschikbaar.
  3. Elk misbruik van de Diensten of website van Localicious is verboden. Localicious heeft het recht het gebruiksrecht van de Gebruiker onmiddellijk, al dan niet tijdelijk, stop te zetten en te blokkeren. Localicious kan te allen tijde een account blokkeren. Indien Localicious dit nodig acht, mag zij de informatie meedelen aan de bevoegde overheden.

Artikel 3: Overeenkomst

  1. De Koper koopt rechtstreeks aan bij de lokale producent. De koopovereenkomst komt dus tot stand tussen de Koper enerzijds en de (diverse) Verkoper(s) anderzijds betreffende de bestelde goederen. De overeenkomst tot levering van de Diensten komt tot stand tussen de Koper en Localicious.
  2. De overeenkomst komt tot stand van zodra de betaling is goedgekeurd. De bestelling is definitief van zodra de Koper een bestelbevestiging ontvangt. Deze bestelbevestiging bevat informatie over de betaling, de leveringstermijnen, het bedrag van de bestelling en het voorwerp van de bestelling.

Artikel 4: Bestelling en levering

  1. De minimale bestelwaarde per levering bedraagt 5,00 EUR. Voor bestellingen onder de 45,00 EUR wordt een forfaitaire verwerkingskost aangerekend van 10,00 EUR.
  2. De bestelde en betaalde goederen worden aan huis geleverd door Localicious in opdracht en voor rekening van de Verkoper. De leveringen gebeuren volgens een welbepaalde route. Localicious probeert hierbij zo goed mogelijk rekening te houden met het eventuele richtuur opgegeven door de Koper. Localicious is niet aansprakelijk voor het niet halen van de leveringstermijn wanneer de oorzaak buiten haar macht ligt, vb. door een laattijdige aanlevering van de goederen door de Verkoper of producent.
  3. Levering gebeurt op  alle dagen, behalve op zondagen en steeds tussen 14u-22u. Uitzonderlijk of op aanvraag kan op  zon- en feestdagen worden geleverd na schriftelijke bevestiging door Localicious die hierover naar eigen goeddunken beslist. Bij bestelling en ontvangst of goedkeuring van de betaling vòòr 22u, wordt in principe de volgende leverdag geleverd tussen 14u-22u.
  4. De levering gebeurt door Localicious op het adres zoals verstrekt door de Koper. De Koper staat in voor de juistheid van de meegedeelde informatie (e-mail, adres, etc.).
  5. De Koper dient er voor te zorgen dat de levering kan gebeuren op het aangegeven adres of bij een buur. Indien niemand aanwezig is, zal de levering afgezet worden voor de deur van het opgegeven adres van de Koper. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over op de Koper. De Koper dient er rekening mee te houden dat de levering voedingswaren kan bevatten die in de koelkast tussen 0 en +5°C moeten bewaard worden.
  6. Localicious en de Verkoper spannen zich in naar best vermogen om de bestelling van de Koper accuraat en conform samen te stellen en te leveren. Indien een besteld product niet beschikbaar blijkt, zal dit door een gelijksoortig product kunnen worden vervangen. Indien een gelijksoortig product evenmin beschikbaar blijkt, zal Localicious de Koper hiervan zo snel mogelijk informeren, zonder dat Localicious een vergoeding hiervoor dient te betalen.

Artikel 5: Prijs

  1. De prijzen vermeld op het platform zijn inclusief BTW en alle andere eventuele verplicht door de Koper te dragen taksen en accijnzen. De prijs is inclusief de kosten voor het gebruik van het platform Localicious. De bijkomende leverings- af andere kosten worden afzonderlijk vermeld op de bestelpagina.
  2. De servicekosten voor de Koper (gebruik platform en aandeel van de Koper in de levering) bedragen 4,50 EUR (standaard) of 9,00 EUR (spoedbehandeling).

Artikel 6: Betaling

  1. De Koper moet de bestelde goederen en leveringskosten voorafgaand aan de levering betalen aan Localicious die de betaling vervolgens overmaakt aan de Verkoper. Localicious is gemachtigd om de betaling te ontvangen. De Koper betaalt bevrijdend aan Localicious.
  2. Betaling gebeurt bij bestelling via het platform van Localicious via de betalingsgateway Mollie. De Koper dient meteen de betalingsinstructies te volgen en te zorgen voor betaling. Localicious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van Mollie.
  3. Indien de betaling niet is gebeurd of goedgekeurd, zullen de bestelde goederen niet afgeleverd worden op de voorziene datum.

Artikel 7: Verkoop van alcohol

  1. Dranken of producten waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol. worden enkel verkocht aan +16-jarigen. Gedestilleerde dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22% (sterke drank) worden enkel verkocht aan +18-jarigen. Localicious heeft het recht de leeftijd van de Koper te controleren. In geval van twijfel mag Localicious weigeren om de vermelde dranken en producten te leveren aan iedere persoon die niet de vereiste leeftijd blijkt te hebben of die onder invloed van alcohol of geneesmiddelen blijkt te zijn.
  2. De Koper bevestigt de minimale wettelijk vereiste leeftijd te hebben voor de aankoop van de alcoholhoudende goederen. De Koper is als enige persoonlijk aansprakelijk voor inbreuken op deze bepaling.

Artikel 8: Herroepingsrecht

  1. De Koper heeft geen herroepingsrecht voor de aangekochte goederen indien het gaat om goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheidsdatum. De Koper kan evenmin zijn herroepingsrecht uitoefenen voor de goederen waarvan de verpakking is geopend en om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (vb. honing, dranken, gedroogde kruiden, zeep). 
  2. Voor producten die niet onder bovenvermeld artikel 8.1 vallen en waarvan de verpakking ongeopend is, heeft de Consument het recht om binnen de 14 dagen vanaf de levering de overeenkomst te herroepen. De Consument kan daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken. De Consument dient de producten op eigen kosten te retourneren aan Localicious samen met het modelformulier. Bij ontvangst stort Localicious binnen de 14 dagen het bedrag terug dat de Consument heeft betaald, inclusief de leveringskosten. De Consument is verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen.
  3. Bij gebrek aan betaling binnen de 24u na bestelbevestiging, wordt de bestelling van de Koper beschouwd als eenzijdig geannuleerd door de Koper. In dat geval is van rechtswege een forfaitaire annuleringsvergoeding verschuldigd door de Koper aan Localicious van 15% van het bestelde bedrag met een minimum van 25 EUR.
  4. Indien een terugbetaling nodig is, wordt deze gestort op het rekeningnummer van de Koper waarmee de originele betaling werd uitgevoerd.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid 

  1. Aangezien de Koper de goederen rechtstreeks aankoopt bij de Verkoper, is Localicious  niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of niet-conformiteit in de geleverde goederen die bestaan op het ogenblik van de levering van de goederen, tenzij deze zijn ontstaan door opzet of grove fout van Localicious. Localicious is niet verantwoordelijk voor de Verkoper. De Verkoper is aansprakelijk voor de wettelijke conformiteitsgarantie.
  2. De aansprakelijkheid van Localicious is beperkt tot de grove fouten en eigen opzet bij het verlenen van haar diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van het online platform.
  3. In geval van aansprakelijkheid, zal Localicious de gebrekkige goederen vervangen of het gebrek in gepresteerde diensten herstellen, of, indien zulks niet mogelijk is, het geheel of een gedeelte van de betaalde prijs teruggeven.
  4. Localicious is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, van welke aard ook. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Localicious beperkt tot maximaal de kostprijs van de geleverde goederen en diensten. Geen andere (gevolg)schade komt in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 10: Klachtenregeling

  1. Localicious wil kwaliteitsvolle Diensten leveren en wenst enkel met degelijke Verkopers samen te werken. De Gebruiker of Koper kan steeds suggesties, opmerkingen of klachten richten aan Localicious per e-mail of per telefoon, ook met betrekking tot de kwaliteit van de goederen of met betrekking tot de Verkoper.
  2. Alle goederen dienen bij de levering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de Koper.
  3. Klachten omtrent de niet-conforme of onvolledige levering of zichtbare goederen dienen meegedeeld te worden bij levering. Andere klachten dienen uiterlijk binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk (per e-mail: info@localicious.be) te gebeuren op straffe van verval.
  4. Het melden van een klacht geeft de Gebruiker of de Koper niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het concept, de inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. behoren toe aan Localicious of rechthoudende derden. Deze mogen in geen geval worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijke  en schriftelijke toestemming van Localicious.

Artikel 12: Varia

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zou zijn, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten via Localicious worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken en hoven te Antwerpen zijn exclusief bevoegd.